عيد  سعيد فطر بر شما مبارك باد.

 سال گذشته مطلبي در خصوص عید فطر در مالزي نوشته بودم كه اينجا مي توانيد بخوانيد