عیید سعید غدیر عید اکمال دین بر تمامی شما مبارک باد.

در این روز  قسمتی از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را می آورم . هرچند فکر نمی کنم از مسولین وبلاگ مرا بخوانند  اما شما که می خوانید بدانید دیگاه جکومتی حضرتش چه می باشد.

....و بدانکه هیچ چیز از نیکی کردن به مردم و کاستن مالیات و پایین آوردن هزینه زندگی و زدودن رنجهای آنان موجب خوشبینی و اطمینانشان به تو نشود پس بکوش که با این کارها خوشبینی و اطمینان توده مردم را به خود که مایه خوشبینی واطمینان  تو را به آنان خواهد بود فراهم سازی......

برای استوار نمودن کار مملکت و سرو سامان دادن به زندگی توده مردم با دانشمندان به بررسی و گفتگو بپرداز و با خردمندان بساط دوستی و همنشینی بینداز....

پیوسته قلبت را از مهر مردم آگنده و با لطف و محبت ورزیدن به آنان مالامال کن.