1- سخنگوي دولت: نفت را سر سفره‌ها نمي‌آوريم، بوي بد مي‌دهد.

بدون شرح......

 

2-  فروردين امسال 7 هزار كارگر در كشور از كار اخراج شده‌اند.

 آنچه مسلم است كارگران يك كشور از زحمتكش ترين اقشار يك جامعه مي باشند . ولي بايد براي حل مشكلات آنها از روشهاي علمي و عقلاني استفاده كرد نه احساسي تا شاهد چنين پديده هاي نباشيم . زيرا صرفا افزايش 53 درصدي حقوق باعث مي شود كه كارفرما نتواند حقوق پرداخت كنند و مجبورمي شود كارگري را اخراج و  يا حداقل اينكه ديگر كارگري را  استخدام نكند  واين يعني سيايت ضد اشتغال.