در اينكه چرا حكومت شاه سقوط كرد حرف و حديث و تحليل هاي زيادي شده است اما چند روز پيش در راديو خاطرات مادر فرح ( فريده ديبا ) را در اين خصوص نقل ميكرد كه به نظر خيلي جالب بود و من در اين جا نقل به مضمون مي كنم:

مادر فرح  مي گوييد: "در مقابل   اين  پرسش كه چرا شاه سقوط كرد  پاسخ هاي زيادي را يافتم ولي به نظر من مهمترين عامل در سقوط شاه اين بود كه در حكومت شاه دروغ گفتن نه تنها ضد ارزش نبود بلكه ارزش هم محسوب مي شد همه به هم دروغ مي گفتند و شخص شاه هم هميشه خوش مي آمد كه از حكومتش تعريف كنند هرچند به دروغ و تمام اوضاع كشور را خوب جلوه بدهند  اما از انتقاد  و اوضاع بد كشور هرچند راست خيلي بدش مي آمد ."