خانم نفيسه مطلق از عكاسان خوب كشورمان كه اكنون براي ادامه تحصيل در مالزي هستند . عكسهاي زيبايي  از مالزي را در وب سا يتشان دارند كه ديدن آنها خالي از لطف نيست.