استاد دکتر محمد علی انصاری مفسر قرآن دهه اول محرم در تهران جلسه تفسیر دارند .آدرس جلسات تهران

 

تفسیر قرآن کریم تهران - خیابان دولت - خیابان دروس - میدان هدایت - خیابان سعیدی 8/10/87 الی 18/1087 شروع 20:30بعد از ظهر

 

 

  تهران - خیابان دکتر شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان قبا - مسجد قبا9  /10/87 الی 19/10/87 شروع 7 صبح