استاد دکتر محمد علی انصاری مفسر قرآن دهه اول صفر در اصفهان  جلسه تفسیر دارند .آدرس جلسات اصفهان

 

9/11/87 الی 18/11/87  20.30 بعد از ظهر تفسیر قرآن کریم اصفهان - خیابان مسجد سید - بنای قائمیه

 

9/11/87 الی 18/11/87  7.30 صبح تفسیر قرآن کریم اصفهان - بلوار آیینه خانه - مسجدالنبی (ص)  

: