نو بهارست  در آن کوش که خوش دل باشی      که بس گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش        که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 

فرارسیدن نوروز  و سال نو را به همه تبریک عرض نموده و از خداوند منان سالی با سلامت، سعادت و سعایت برای همه خواهانم.