دیروز سر کلاس  همه خسته شده بودند برای آوردن نشاط به کلاس گفتم یک سوال دارم و آن این است که در انتخابات ریاست جمهوری به چه فردی رای می دهید؟ یک نفر گفت احمدی نژاد بقیه بیان می نمودند یا رای نمی دهیم یا رای سفید می دهیم. هرچه من در مضر بودن این نوع تفکرات گفتم آنها استدلال های خودشان را داشتند . بیش از چند دقیقه هم که نمی شد وقت کلاس را گرفت. نشاط به کلاس آمد . اما من فکر کردم آیا سایر دانشجویان هم این چنین فکر می کنند ؟ اگر این گونه فکر کنند برنده انتخابات از اکنون معلوم است