تله زینبیه

تل زینبیه : فردا صبح به قصد تل زینبیه راه می افتم. تل زینبیه در مقابل حرم امام حسین(ع)  از سمت قبله قرار دارد تله زینبیه تپه نسبتا کوچکی بوده است که حضرت زینب (س) در روز عاشورا از آنجا ناظر وقایع گودی قتل گاه بود ه اند. خب تصور آنچه حضرتش در آن روز دیده اند و امروز تو در آنجا ایستاده ای نیازی به گفتن نیست که اشک همه را درمیآورد یعنی در این مکانها اشک ها را اختیاری نیست. در آنجا مقامی ساخته اند که می شود زیارتی برای حضرت زیبنب هم کرد.  واقعا به نظر من درناک ترین قسمت عاشورا همین ایستادن حضرت زینب در این مکان بوده است. شرح این مکان در عبارت نمی گنجد.  و لذا من نمی توانم بیشتر از این توضیح ای بدهم.