با اینکه گفته مي شود مردم مالزی  با ایرانیان تشابهات فرهنگی دارند. اما به نظر من تفاوت ها بیشتر از اشتراکات هستند.

 روزی رفته بودم خرید . با انگشت اشاره كالايي را نشان دادم .فروشنده كه مرد چيني بد اخلاقی بود بسیار ناراحت شد  و گفت مي داني چه توهینی  كردي ؟ هرچه مي گفتم چي؟ او هم مرتب انگشت اشاره اش را نشان مي داد و مي گفت تو نمي داني اين يعني چه؟

مالايي ها  توهين مي دانند كه شما با انگشت اشاره –یا انگشت وسط- چیزی را نشان بدهید . و از انگشت شصت براي اشاره استفاده مي كنند.

البته بعدا ديدم كه در بروشورهاي توريست مالزي هم نوشته است "كه از انگشت شصت براي اشاره استفاده كنيد"  . بهرحال فرهنگ است ديگه.

انشاالله باز هم از تفاوت هاي فرهنگي مالزي  و خودمان خواهم نوشت.