سید محمد معروف ترین امام زاده در  عراق است  و مردم عراق اعتقاد بسیاری به او دارند و شما نمی شود در محفلی از مردم عراق باشی و درآن صحبتی از این امام زاده و معجزاتش نشنوی . حرم این امام زاده نزدیک بغداد قرار دارد حدودا ساعت 10 صبح به آنجا می رسیم . همانگونه که مشخص بود در حرم بر خلاف جاهای دیگر اکثریت با عراقی ها است. البته اطراف حرم خیلی خراب است .مثلا همه خاکی و سرویسهای بهداشتی از نوع سیار و فلزی. داخل حرم هم تعریفی ندارد ساختمان کاملا قدیمی است و داخل آنهم خیلی بزرگ و شیک نیست. زیارتی می کنیم و اولین درخواستمان برای آن دختر معلولی است که اکنون در حرم این امام زاده عزیز است. در اینجا بیشتر در اطراف حرم خشکبار و مخصوصا انجیر می فروشند. . بعد از زیارت مختصر به سمت سامرا حرکت می کنیم.