امام رضا (ع) از مردی نام برد و فرمود : او ریاست طلب است . اگر دو گرگ درنده به یک رمه شبان حمله کنند؛ خسارتی که می زنند کمتر از خسارتی است که جاه طلب به دین مسلمان وارد می کند .

 منتخب میزان الحکمه ص224