دیروز در اتوبوس تبلیغ خرید کلیه را دیدم که با مجوز سازمان اتوبوس رانی مشهد در اتوبوس ها نصب شده بود برایم جالب بود کار اتوبوس رانی و شهرداری مشهد به کجا رسیده است  ؟ و  حال چرا از تبعه افغانی؟

عکس را با موبایل ام گرفتم وبه این دلیل کیفیت اش پایین است