Free Image Hosting at allyoucanupload.com

 فكر كردم  بي انصافي است كه از مالزي بنويسم  ولي از ايرانيان موفق مقيم مالزي نامي نبرم. از ايرانيان موفق در مالزي –حتي بايد گفت از افتخارات كشورمان- پروفسور "محمود مقومي" رييس مركز تحقيقات و مطالعات دانشكده برق و الكترونيك و استاد دانشگاه "مالايا" UM)) مي باشند . و سال گذشته در سويس مقام اول اختراع را كسب نمودند . ایشان اختراعات زيادي را به ثبت رسانده اند كه از آن جمله ميتوان به  عصاي الكترونيكي  اشاره كرد  كه به نابينان اين امكان را  مي‌دهد كه از فاصله سه متري مانع بر سر راه خود را تشخيص داده و جلوي مخاطرات را بگيرند.  همچنين پروفسور مقومي  دو دستگاه جديد ديگر را طراحي كرده است كه با نصب يك دستگاه بر روي خودرو از تصادف جلوگيري مي‌كند و با نصب دستگاه ديگري، خودرو مي‌تواند بطور خودكار به پارك در محلهاي "پارك دوبله" بپردازد.

ايشان فردي متين و helpful  هستند  و از هيچگونه كمكي  به ايرانيان  و خصوصا دانشجويان دريغي ندارند. من كه هرگاه ايشان را مي ديدم از مصاحبت با ايشان لذت وچيزهاي زيادي ياد مي گرفتم. شما هم هر وقت ايشان را دیدید  فرصت مصاحبت با ایشان را از دست ندهید.