این روزها در مجلس بحث لایحه خانواده و ازدواج موقت مطرح است من هم نظر علامه بزگوار محمد علی انصاری را از کتاب زن از منظر قرآن را برای شما نقل کنم:

 

درشرایطی که ازدواج دائم به دلیل بحران های اجتماعی ویا مسائل شخصی امکان پذیر نباشد اسلام طبق آیه شریفه قرآن(آیه 24 سوره نساء) وسخنان پیامبراکرم به مسلمانان متعه را پیشنهاد می کند که در زبان ما به شکل ازدواج موقت ترجمه می شود. به این مورد هم ازدواج می گویند با این قید که یک محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته می شود. چنانکه واضح است علت وضع این قانون شرایط غیر عادی می باشد ونه حالات طبیعی و اولیه. در حقیقت طرحی که اسلام برای کنترل شرایط غیر طبیعی وموقت پیش آمده می دهد ازدواج موقت است و پیشنهاد می کند که روابط جنسی تحت هیچ شرایطی نباید با هنجاری و بی بند و باری انجام گیرد.

یکی از معانی حصن ازدواج است به این معنا که ارتباطتان باید در قالب عقد و قرار داد شرعی و قاعده مند و ضابط مند باشد. سفح نیز یعنی عمل نامشروح جنسی. قرآن تاکید- در آیه 24 سوره نسا به آن اشاره شده است- می کند ازدواج و ارتباطتان نباید بدون حساب و کتاب  و از روی بی بند و باری باشد.

باید دانست که این حکم برای زمان ؛مکان و موقعیتی که امکان تاهل و تشکیل خانواده نباشد وضع شد ؛تا نیازها ودرد های جامعه را در شرایط و موقعیت خود پاسخ دهد و این قانون برای خوش گذرانی ؛ عیاشی شهوات طلبی و هوس رانی وضع نگردیده است.

هیچ حکمی ار احکام الهی در طول تاریخ نیست که از آن سوء استفاده نشده باشد. لذا اگر کسی که از حکم خدا بد استفاده کرد یا سوء استفاده کرد , موجب نمی شود که ما نگاه صحیح خود را به قانون خدا تغییر دهیم و رفتارهای ناروای جنسی جماعتی را ملاک نادرستی قانون خدا بدانیم.

امروز ما مدل هایی از طرحی که اسلام در 1400 سال قبل ارایه نموده است , مشاهده می کنیم. برای مثال متفکر بزرگ معاصر "برتراند راسل" بحث ازدواج رفاقتی را به جوامع اروپایی پیشنهاد داد. این نظریه می گوید اگر مسئولیت های زندگی و ازدواج را نمی پذیرید, روابط جنسی خودرا محدود کنید و جامعه را از آشوب جنسی برهانید. این طرح مورد استقبال قرار گرفت و موجب شد که زن و مرد در یک منزل با هم زندگی کنند در حالی که هرکس مخارج خود را متحمل شود و فقط پاره ای از خواسته های خود را در بعضی شرایط اجابت کنند. به این شیوه زندگی"Partnershi" در جوامع اروپایی می گویند و مدل بسیار سخیف و ناقص از طرحی است که در اسلام مطرح گردیده است.

زن از منظر قرآن