ميلاد حضرت زينب و روز پرستار مبارک باد .خصوصا بر پرستاران زحمتکش.