حضرت علامه محمد علی انصاری در خصوص حضور قلب در نماز توصیه های زیر را می فرمودند:

1-    حساسیت به وقت نماز ؛ منتظر اذن باشید وبرای اذن لحظه شماری کنید.

2-  توجه به وضو؛ آداب وضو رعایت و با آرامش  وضو گرفته شود حتی الامکان دعای وضو خوانده و درهنگام وضو صحبت نکنید.

3-    توجه به مکان نماز بطور مثال در جایی نماز خوانده شود که اسباب حواس پرتی وجود نداشته باشد.

4-    توجه به لباس نماز , لباس مرتب پوشیده شود . بطور مثال با زیر پوش و بیژامه به  نماز نیستیم

5-    بعد از اذان و اقامه و قبل از تکبیر الاحرام سجده به جا بیاورید.

6-    توجه به معنی و مفاهیم نمازداشته باشیم .