آنچه در حرمت رقص  گفته می شود مربوط به رقاصه می باشد . اسلام نمی پسند که یک انسان این قدر خود را تنزل دهد که رقاصه باشد. بنابر این آنچه معمولا در مجالس اتفاق می افتد که کسی خود را تکانی بدهد رقص محسوب نمی شود.