گاهی اوقات چنین مطرح می شود که ایرانیان با شمشیر خلیفه  دوم به اسلام رو آوردند و عمر با حمله به  ایران ایرانیان را مسلمان نمود. این نظریه از دو جهت اشتباه است زیرا:

1-  این ایرانیان بودند که در زمان ساسانیان با فرماندهی  رستم فرخ زاد به اعراب و مسلمانان حمله نمودند آنچه در تاریخ آمده است نشان می دهد که یزدگرد سوم سپاهی عظیم برای حمله به مسلمانان تدارک دید که حنی عمر برای مقابله با این چنین سپاهی به  سربازی اجباری برای اولین بار رو آورد.اما ایرانیان در این نبرد شکست خوردند  ؛ و مسلمانان در نبرد قادسیه بر ایرانیان پیروز شدند. که البته این جنگ حاشیه  های زیادی داشته است که بحث دیگری را می طلبد.

2-  ایرانیان اسلام را پذیرفتند نه با اجبار و اکراه بلکه با انتخاب. زور و شمشیر اگر می خواست  بر ایرانیان تاثیر داشته باشد خیلی ها بر ایرانیان پیروز شدند . که از مهمترین آنها قوم مغول بود. قوم مغول نزدیک 140  سال بر ایرانیان حکومت کردند  وحشیانه ترین جنایت ها را در ایران انجام دادند که جنایت های آنها ضرب المثل شد. اما سلطان ها آنها تحت تاثیر ایرانیان نامش  سطان محمد خدابنده شد. ایرانیان از فرهنگ آنها هیچگونه تاثیری نگرفتند. از کلمات آنها در فرهنگ ایرانیان فقط دو کلمه باقی مانده که یکی خان است و دیگری خانم. و دیگر هیچ.