اين روزها در محافل اقتصادي  از خطر بيماري هلندي براي كشورمان سخن گفته مي شود. اما بیماری هلندی چیست؟ بيماري هلندي يكي از مشكلات اقتصادي است كه در سالهاي 1960 در كشور هلند با كشف ذخاير گاز  و افزايش در آمد هاي ارزي اين كشور اتفاق افتاد و نتايج زير را در بر داشت:

1-     ارزش پول ملي تقويت شد.

2-     سطح دستمزد ها بالا رفت .

3-       قيمت كا لا ها افزايش يافت .

4-     صادرات كالا كاهش پيدا كرد.

5-     بخش صنايع هلند دچار ركود شد و بيكاري گسترش يافت.

اكنون بعضي از اقتصاد دانان معتقد هستند با روند افزايش قيمت نفت  و سیاستهای اقتصادی  دولت نهم  كشور ما دچار اين بيماري خواهد شد. يعني  افزايش در آمد ارزي كشور نه تنها مو جب رونق اقتصادي در كشور نخواهد شد بلكه موجب ركود و گسترش بيكاري در كشور مي گردد.