اکثر پیامبران الهی با صفتی که با الله مرتبط می شود نامیده می شوند بطور مثال حضرت آدم (ع) صفی الله (برگزیده خدا ) زیرا حضرت آدم(ع)  ازمیان تمام انسانها هایی که در ارداه خدا خلق شده اند  و قرار است به نوبت تا قیامت قدم به دنیا بگذارند برای اهدافی چند جانبه اتنخاب شده است که هم آدم ابوالبشر باشد ؛ هم اولین پیامبر  ؛ هم اولین انسانی که باید در زمین زندگی کند هم ... این گونه انتخاب کردن به گزینشی از نوع اصطفاء نیاز دارد که متفاوت از اجتباء و اختیار و امثال آن است و آدم این گونه انتخاب شد.

حضرت نوح(ع)  نبی الله زیرا او مدت 950 سال صبورانه در میان خود به تبلیغ پرداخت.

حضرت ابراهیم(ع)  خلیل الله زیرا ابراهیم کسی بود که حتی به ملک مقرب خدا هم که حامل وحی برای او بود متوسل نشد  وتنها از خدا کمک خواست و نیازش را تنها به او ابراز کرد و این یعنی خلیل.

حضرت موسی(ع)  کلیم الله زیرا او در طور با خدا غیر مستقیم- سخن گفته است.

حضرت عیسی(ع) روح الله زیرا با نفس رو ح اللهی خویش مرده ا را زنده می کرد و بیماران ذهنی ؛ قلبی  و جسمی را شفا می داد.

حضرت محمد(ص) حبیب الله . حبیب به کسی گفته می شود که همه محاسن در او جمع شده باشد اگر به معشوق حبیب گفته می شود به این جهت است که از نظر عاشق همه حسن ها در معشوق جمع شده است و هیچ زشتی و نقصی در او دیده نمی شود. و در جایی که تمام خصائل نیکو در کسی جمع شده باشد و فاقد هرگونه صفت ناپسند باشد آن گاه محبوب می شود جبیب. بنابراین به این جهت به پیامبر اکرم (ص) حبیب الله گفته می شود زیرا  ایشان جامع جمیع صفات حسن و فاقد تمام خصائل قبح هستند. 

میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) بر همگان مبارک باد