الهی! رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم!  الهی تو از ما بگذر. سلام بر شعبان و اعیادش؛ سلام بر حسین و عباسش؛ سلام بر سجاد و سجودشٍ و سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ماه شادی آل الله بر شما مبارک باد.

پ.ن. از پیامک های رسیده