زیارت یعنی قصد –قصد دیدن- به دیدار کسی رفتن . اما این که با چه نیت و به قصد دیدار چه کسی می روند را باید از پسوند آن فهمید و انگیزه زیارت را در نیت زائر جستجو کرد. گرچه زیارت عاشورا در ظاهر زیارت امام حسین(ع) است .اما در واقع زیارت "عاشورا"  است و زائر از این زیارت , قصد عاشورایی شدن را دارد. اگر به امام حسین(ع)  سلام می شود, به عنوان خالق و رهبر عاشورا سلام می شود . برای امام حسین(ع)  زیارت های چندی نقل شده که می توان ایشان را به آن زیارات؛ زیارت کرد . اما زیارت عاشورا و اربعین ویژگی دارند که در دیگر زیارات نیست.

وقتی گفته می شود زیارت امام علی(ع)  یا زیارت امام رضا (ع) افرادی که به عنوان زائر به دیدار آن ها می روند ؛ طیف وسیعی از اقشار مردم هستند که هر کدام نیت خاصی از زیارت دارند. درخواست شفا ؛ برآورده شدن حاجت, کسب ثواب ؛ درخواست شفاعت برای آمرزش گناهان برقراری ارتباط معنوی با امام و کسب نور و علم ومعرفت و..... اما با تعریفی که از عاشورا گردید, زیارت عاشورا یعنی کسی که برای دیدن مولای خود بی تاب است. کسی که شدیدا خواستار معاشرت با محبوب خویش است. کسی که می خواهد با توسل به امام خود ؛ عاشورایی شده و طریق عاشورایی شدن و الف بای ان را بیاموزد .