آنچه که زائر  عاشورا در پی تحصیل آن  توسط  این زیارت است نیز مانند خود زیارت عاشورا از یک اصل و چهار فرع تشکیل می شود . اصل انگیزه زیارت عاشورا کسب معرفت به امام و شناخت راه های عاشورایی شدن است. فروع آن نیز عبارتند از:

1-    شناخت راه های برائت از دشمنان اهل بیت(ع) و چگونگی وصول به آن

2-    شناخت طرق موالات اهل بیت(ع)  و کیفیت حصول آن

3-    رسیدن به مقام خون خواهی از خون امام و طلب قصاص ظالمین به حقوق همه مظلومان تاریخ دین

4-    حمد و سپاس خداوند به جهت تفصل ویژه او برای رسیدن زائر به چنین مقام و مرتبه

به این ترتیب می بینیم که درخواست حوایج دنیایی جایی در این زیارت ندارد.

نکته ای که در زیارت عاشورا دیده می شود ؛ این است که مخاطب زائر در این زیارت علاوه بر  امام حسین(ع)  ؛ در فرازهای چندی از آن ؛ اهل بیت(ع)  است و این معنا را می رساند که زائر عاشورا امامت را در یک مجموعه متصل به هم و غیر منفصل از هم تلقی می کند. هر دوازده امام در این زیارت حضور دارند و زائر با توسل به آنها است که به معرفت می رسد و خود را برای ظهور آماده می کند. آنچه از تاکید در مداومت بر زیارت عاشورا این طور استنباط می شود که قصد زیارت عاشورا , تربیت صحابی برای امام زمان(عج) است. به موجب این برداشت ؛ قصد دیگری که در زیارت عاشورا نهفته است؛ کسب صلاحیت و شایستگی های لازم به جهت ملازمت با امام زمان(عج) و خون خواهی مظلومین تاریخ دین است.

اقتباس از کتاب از عاشورا تا اربعین