هتلی که برای ما در نظر گرفتن هتل البدران نزدیک بحر نجف است و با هتل التیسیر که ما در آنجا بودیم حدود 2 کیلومتری فاصله دارد. از ماشین خبری نیست ساکها را باید با گاری حمل شود و افراد پیاده به سمت هتل بروند . شاید برای افراد جوان راهی نباشد اما برای افراد مسن و بیمار - که اکثر افراد کاروان را تشکیل میدهد- کاری بسیار سختی است . زائرین با سختی خود را به هتل می ساند و همه از دست مدیر کاروان و شرکت شمسا عصبانی هستند. یکی چنان سرو صدا راه انداخته که مدیر عراقی هتل اور ا به آرامش دعوت می کند ؛ یکی به فرزند اش می گوید مادر ازت راضی نیستم اگر از دست این ها شکایت نکنی ؛ چند نفری هم که مرا با کسی دیگر اشتباه گرفته اند با من دعوا می کنند که من خنده ام می گیرد از این اشتباه. آنقدر همه خسته شده اند که همه می روند برای استراحت و قید  رفتن به مسجد کوفه را می زنند.