..... افرادي  كه داراي كمي تجربه اقتصادي هستند؛ تمايل دارند هنگامي كه سياستمداران قول مدارس بيشتر؛ پليس بيشتر؛  ساختمانهاي بيشتر  و  مقدار بيشتري از هر چيزي ؛ بدون هزينه ا ضافي  بر جامعه را مي دهند؛ با تمسخر برخورد كنند.....

به نقل از كتاب درسي   تحليل اقتصادي جلد اول  نوشته چارلز موريس و اون فيليپس  ترجمه دكتر اكبر كميجاني – انتشارات دانشگاه تهران