شهر نجف به مناسبت نزدیکی به عید سعید غدیر شلوغ است و سخت گیریهای امنیتی شدید تر هم شده است . حرم امام علی هم خیلی شلوغ است اما با این وجود حرم مطهر امام علی  در ساعات بین 12 شب تا 3 صبح کاملا خلوت است . در همین ساعت خلوت در حرم نشستم .ماموری دارد پارچه های بالای ضریح را جمع می کنند و زائری  ایرانی التماس می کنند یکی از آن پارچه را بگیرید و او هم طبق معمول توجهی به این درخواست نمی کند. زائر عصبانی می شود و می گویید" کرم امام علی بیشتر از این حرفها است." به او توضیح می دهم او مامور است و نمی توانند این کار بکند تا اندازه ای قانع می شود این جاست است که می گوییم زائر را باید توجیه کرد   تا او  زیارت اش را با این کار ها خراب نکند.