عید سعید غدیر بود و پیامک های زیادی برایم ارسال شد از میان تمام پیامک های که شب و روز عید سعی غدیر برایم آمد این پیامک -که از سوی بزرگی از  اولیا الله آمد – خیلی بدلم نشست و دوست داشتم سخت بگریم آن پیامک این بود" به امید صبحگاهی که این ولایت از "غربت" دل ها به درآید و در  "قربت " جانها نشیند و ما هم دگر براین "ولایت غریب " مرثیه نسرایم و آن "ولایت قریب" را فریاد عالم گیر کنیم. یا علی که بر ولایتت هرچه داشتم اول راه گذاشتم "