عالم بی نشان میرزا جوادآقا تهرانی  حداقل در بین مردم قدیمی شهر  مشهد بسیار چهره نام آشنایی است و مراتب تقوای عملی ایشان شهره عام خاص است بصورتی که بندرت می توان مثل ایشان کسی را پیدا نمود. در این نوشتار بحث این عالم ربانی را نمی خواهم بازگو کنم  بلکه از مزار ایشان در بهشت رضا مشهد برایتان بگویم. همان طور که می دانید طبق وصیت ایشان بر سر بر قبر  ایشان سنگی نهاده نشده است و ایشان می خواسته که گمنام باقی بماند اما قبر ایشان در بهشت رضا تبدیل به زیارتگاهی شده است که تقریبا  هرکس به بهشت رضا می رود به سر مزار ایشان نیز می رود و شهرداری مشهد هم چون دیده است اطراف مزار ایشان تقاضا زیاد است قبر ها را بقولی چند طبقه و آپارتمانی نموده است و به قیمت های زیادی می فروشد.  و  کلی درآمد از این راه کسب می کند اما حاضر نیست یک خیابان در مشهد به اسم ایشان نام گذاری نماید یا از این همه خرجی که می کند برای المانها یک عکسی از ایشان نصب کند.  آری انسان والای مثل ایشان این طور ماندگار تاریخ می شود بدون اینکه .......