يكي از مسايلي كه باعث مي شود انسانها راحتتر زندگي كنند و در زندگي آرامش داشته باشند نگاه مثبت(THINK positive) به مسايل زندگي است. در اين خصوص هزاران مقاله وكتاب نوشته شده است  كه مي توانيد آنها را بخوانيد تا با اين ديدگاه آشنا شويد. 

چند روز پيش در جايي منتظركسي بودم كه چشمم به تقويم روي ميزي آنجا افتاد ديدم جملات بسيار زيباي در اين باره نوشته .به نظر جالب آمد كه در اينجا بياورم:

خدا را شكر كه خريد هداياي  جيبم را خالي مي كند ؛ اين يعني عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم.

خدا را شكر كه ماليات مي پردازم ؛ اين يعني شغل و در آمدي دارم.

خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم  ؛ اين يعني  توان سخت كار كردن را دارم.

خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنچره هارا تميز كنم  ؛ اين يعني خانه اي  دارم.

خدا را شكر كه سر وصداي همسايه ها را مي شنوم  ؛ اين يعني مي توانم بشنوم.

خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم  ؛ اين يعني به ياد مي آورد كه اغلب اوقات سالم هستم.

خدا را شكر كه هرروز صبح زود بايد با زنگ ساعت بيدار شوم ؛ اين يعني من هنوز زنده ام.

خدا را شكر كه لباس هايم كمي برايم تنگ شده اند  ؛ اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم.

خدا را شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارم  ؛ اين يعني من لباسي براي پوشيدن  دارم.