يكي از مسايل كه ايرانيهاي كه به خارج كشور مي روند دارند  بحث اعتماد به هموطنان مي باشد. در اينكه گاهي اوقات متاسفانه بعضي افراد سود جو و فرصت طلب و كاهبردار در خارج از كشور هم وجود دارند كه بلاهاي بر سر همو طنان خودشان مي آورند شكي نيست اما  گاهي اوقات بعضي از ايرانيها كه به خارج مي آيند به تمام ايرانيهاي كه در آنجا زندگي مي كنند به ديده بد نگاه مي كنند و  تا جايي كه به خارجيهاي آن جا هم مي گويند ايرانيهاي كه اينجا زندگي مي كنند همه.....  .غافل از اينكه بيشتر ايرانيهاي كه در ان كشور زندگي مي كنند هلپ فول هستند و اگر كمكي از دستشان بي اييد بدون چشم داشتي انجام مي دهند .

خانم دانشجويي آمده بود مالزي ديد گاه  ايشان آنقدر نسبت به ايرانيها بد بود كه حتي روزي يك ايراني از ايشان سوال مي كنند " ببخشيد خانم شما ايراني هستيد " وايشان با دستپاچگي به فارسي جواب مي دهد نخير من ايراني نيستم.  در صورتي كه در ابتدا ورود ايرانيهاي زيادي به ايشان در روزهاي اول كمك كرده بودند كه ايشان كارهاي شان را انجام بدهد  اما باز هم نسبت به ايرانيها بد بين بود. يا آقاي در بدو ورود به مالزي به هندي ها اعتماد كرده بود ولي حاضر نشده بود حتي از ايرانيها سوال كند وهمان گونه ايرانيهاي مقيم يو پي ام مي دانند چگونه آن راننده تاكسي توانسته بود يك ماشين به ايشان بفروشد  به نام  خودش ودر آخر هم ماشين را چگونه پس گرفت كه داستانش مفضل است. و بعدا چگونه همان  ايرانيها به ايشان كمك كردند هرچند ديگر دير شده بود و كاري از دست كسي بر نمي آمد.

به نظر من هر وقت رفتيد خارج بدانيد كه به هرحال اعتماد به هموطنان بهتر از ديگران است و ايرانيهاي مقيم انجا مي توانند اطلاعات بهتري را دراختيارتان بگذارند  وكمك بهتري برايتان خواهند بود حداقل در روزهاي اوليه.  سوال از كساني كه دراي تجربه هاي در انجا هستند هيچگاه به ضرر تان تمام نمي شود.