ماه رمضان در مالزي  بسيار پر شور –مانند كشورهاي عربي- برگزار مي گردد. آمدن ماه رمضان در مالزي كاملا مشهود است و مردم بخوبي به استقبال اين ماه مي روند  و اين ماه را پاس مي دارند. در اين ماه اكثر رستوران هاي مسلمانان تعطيل است بدون اينكه اجباري در اين كار باشد. در ماه رمضان  هر روزه بازار رمضان بر پا است  كه در اين بازارها همه چيز پيدا مي شود هرچند عمدتا اختصاص به مواد غذايي دارد. اكثر خانواده هاي مالايي افطاري خود را از اين بازار ها تهيه  مي كنند و به خانه مي ببرند.

در اكثر مساجد مالزي هر شب سفره افطار برقرار است . با گفتن اذان مغرب مردم در مساجد با خرما و شربت روزه خود را افطار مي كنند  و در نماز مغرب شركت مي كنند  و پس از نماز هم سفره افطار كامل شده است و  از روزه داران با غذا پذيرايي مي شود . بعد هم نماز عشا و نماز تروايي خوانده مي شود كه در بين آن هم پذيرايي مختصري انجام مي شود .

نكته جالب اين است كه علاوه بر مردمي كه براي افطار مي ايند  و در نماز مغرب ؛ عشا و تروايي شركت مي كنند جمعيت بيشتري براي شركت در نماز بعد از افطاري مي ايند بدين معني كه نماز گزاران نماز تروايي و عشا خيلي بيشتر از افطار كننده گان است. امري كه در بين ما ايرانيها كاملا بر عكس است . در موقع سفره همه هستند و بعد اكثرا مي روند.

 سالهايي كه ما در مالزي بوديم بعضي از شبها براي افطار به مسجد پوتراجاي مي رفتيم كه علاوه بر خوردن افطاري از ان فضا هم استفاده مي كرديم و معمولا دوستان را هم آنجا مي ديدم  و يك ساعتي هم خانواده ها با هم بودند.  در سالهاي قبل كه ساكنان پوترا جا كم بودند خب جمعيت كمي هم به مسجد مي آمدند و لي الان شلوغ تر شده است . بهر جهت  به نظر من حتما براي افطاري به مساجد برويد خصوصا مسجد پوترا جاي هم فال است و هم تماشا. البته اين را ه اضافه كنم كه بعضي از شبها غذا شون به ذايقه ما ايرانيها نمي سازد  و شايد مجبور باشيد گرسنه بر گرديد.