در كشور مالزي دانشگاه ها و كالج هاي زيادي وجود دارد اما از نظر وزارت  علوم تحقيقات و فناووري فقط دانشگاه هاي زير مورد تاييد است.

‌‌الف) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ يك‌ (خوب)، براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي.

1- Universiti Malaya (University of Malaya)

2- Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)

3- Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia)

4- Universiti Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia)

5- Universiti Putra Malaysia (University of Putra Malaysia)

6- Universiti Telekom Malaysia (Multimedia University)

 ‌ب) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ دو (متوسط)، و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ ورود دانشجو مجوز رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ كشور مالزي‌ را داشته‌ باشند فقط‌ در دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس) ارزشيابي‌ مي‌شوند.

1-Universiti Malaysia Sarawark (University of Malaysia Sarawark)

2- Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)

3- Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)

4- Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of  Malaysia)

5- Universiti Pendidlkan Sultan Idris (UPSI)

6- Universiti Tenaga Nasional (UTN)

7- Universiti PETRONAS

8- Malaysia University of Science and Technology (MUST)

9- Curtin University of Technology – Sarawak Campus Malaysia

  شعبه دانشگاه صنعتي كرتين استراليا دركشور مالزي صرفا" تا سطح كارشناسي دررشته هاي مديريتي و فني – مهندسي وبا اخذ آزمون.

در مورد دانشگاههاي گروه يك و نحوه پذيرش آنها بعدا خواهم نوشت.

* رفرنس اين اطلاعات اينجا است. اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري