عيد سعيد فطر بر همه مبارك .

ايران هم 4 روز تعطيل شد. شما چه مي كنيد با اين تعطيلات ناخواسته وبدون برنامه!

اگر هم در مالزي هستيد در اينجا ليست برنامه هاي open house  مقامات مالزي را ببينيد.