براي كساني كه مي خواهند در دانشگاه مولتي مديا مالزي (MMU) تحصيل كنند. سايت اين دانشگاه بخش جالبي براي تخمين هزينه هاي زندگي و تحصيل در مالزي را دارد. كه مي توانيد اينجا را كليك كنيد  و بعد روي قسمت cost of living  برويد و هزينه هاي مختلف را ببيند. البته براي تمام كساني كه قصد ادامه تحصيل در مالزي را دارند هم بد نيست كه مراجعه كنند حال وهواي هزينه ها دستشان مي آييد.

عکس از:سایت دانشگاه مولتي مديا مالزي