نمي دانم شنيده ايد كه چند روز پيش شهرداري مشهد در يك اقدام نماي ميدان 15 خرداد (فلكه ضد) مشهد را –به خاطر اينكه از مظاهر طاغوت بود - تخريب كرد. البته مطالبي در اين رابطه نوشته شد و اعتراضات زيادي هم شد و البته مسولين شهرداري هم توجيهاتي كردند كه مي توانيد اينجا بخوانيد. من مي خواهم در اين زمينه خاطره تاريخي را نقل كنم : مي گويند وقتي لشكر اسلام ايوان مداين را گرفت سردار سپاه اسلام قصد داشت اين ايوان را تخريب كند اما يك وزير ايراني آن وقت گفتگوي با اين سردار انجام مي دهد كه در كتب تاريخي آمده است.  وجمله زبيايي را به آن سردار مي گوييد كه : مي تواني اينجا را تخريب كني اما بدان هزينه تخريب آن بيشتر از هزينه تخريب نكردن آن است" و بهرحال آن سردار از تخريب صرفنظر مي كند . با خود فكر مي كردم چگونه است در ان زمان آن سردار سپاه  از اين گفتگو با يك وزير ايراني قانع مي شود .اما شوراي شهر مشهد و شهرداري چگونه با اين همه اعتراضات و استدلال قانع نشد و دست به تخريب زد. ....

عکس: روزنامه قدس