ديروز بعضي از سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان را ديدم كه به نظر من بدترين نوع توهيني است كه در سال هاي اخير به پيامبر اكرم (ص) انجام شده است. در اخبار جستجو كردم تا واكنش ها را ببينم جز اعتراضات نما يندگان مجلس و عذر خواهي وزير آموزش پرورش چيزي زيادي نديدم . چرا؟ چون ديانت ما هم شده عين سياست ما. دين ما هم سياسي شده تا جاي از دين دفاع مي كنيم كه با سياست مان بسازد يعني دين هم در خدمت سياست؛ دين سياسي هم يعني دين بني اميه و بني عباس.  اگر اين اتفاق در زمان دولت خاتمي يا در يك كشور خارجي كه روابط خوبي با ما ندارد مي افتاد مردم را به خيابان مي كشيديم، تظاهرات مي كرديم؛ اطلاعيه مي داديم، محكوم مي كرديم  كفن مي پوشيديم و...... ولي اكنون همه سكوت پيشه مي كنيم.

خلاصه كلام من كه حالم به هم مي خورد از هرچه دين سياسي است.....