ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران در آبان ماه 1386 در شهر مشهد برگزار مي گردد.  براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت كنفرانس مراجعه كنيد.

http://6iaec.um.ac.ir/i