چند  روزي است كه نيروي انتظامي طرح مباره با بد حجابي را  شروع كرده است . دراين خصوص  به نظر ميآيد كه جامعه ما در خيلي از مقوله ها  و از جمله مساله حجاب دچار تناقص هاي است. تمام مسولين كشور اعتقاد دارند كه در خصوص حجاب كار فرهنگي مهمتر از برخورد هاي فيزيكي است . مهمترين ابزار رسانه هم در خصوص كار فرهنگي  صدا وسيما است. حال سوال اينجا است كه آيا اگر در كشور كار فرهنگي موفقي صورت گرفته بود حالا ما نياز به برخورد انتظامي داشتيم يا نه؟ آيا مسله حجاب سال به سال در جهت بهبود بوده است يا نه؟ اگر امروز خانمي بگوييد من مي خواهم مثل خانم هاي كه از صدا وسيما تصوير شان پخش مي شود لباس بپوشم جواب چيست ؟ اگر بازيگران زن  سريال مدار صفر درجه ( رويا تيموريان؛ لعيا زنگنه و آنته فقيه نصيري ) با حجاب اسلامي هستند -كه مجوز مي گيرند از سيما پخش شوند- پس من هم مي توانم از لباس ها و  حجاب آنها الگو بگيرم؟ مگر نه اين است كه من از صدا وسيما كشور خودم بايد الگو بگيرم؟ آيا خبرنگار تلويزيون اسپانيا در ايران  در مصاحبه با رييس جمهور با حجاب است پس چرا من اگر در خيابان با آن حجاب هستم نيروي انتظامي با من برخورد مي كنند.

من نمي دانم چرا در اين مقوله كسي از صدا وسيما باز خواست نمي كنند . تذكر به ديگر مسئولين نمي دهند فقط مي توانند با مردم برخورد كنند