دوستي  داريم كه دكتري اقتصاد دارد؛ چند روز پيش گفتم دكتر نظرت راجع به كاهش نرخ تسهيلات چيست؟ پاسخ داد " ول كن بابا؛ بهرحال به نفع من است؛ من اگر به خواهم وام بگيرم  كاهش هرچه بيشتر نرخ به نفع من است؛ من چكار دارم به جامعه و....

دوستي ديگري دارم كه مكانيك ماشين  است تعريف مي كرد: در سالهاي 1990 مربي ژاپني داشتيم  كه به ما سيستم هاي ماشين هاي  جديد را آموزش مي داد و سر كلاس تاكيد داشت وقتي مطلبي را ياد گرفتيد آنرا گسترش دهيد و انحصاري براي خودتان نگه نداريد چون ممكن است روزي در شهر خودتان نباشيد و كسي به مشكلي برخورد كرده باشد و كسي نتواند به او كمك كنند. و اين خوب نيست كه يك نفر به علت عدم وجود شما اذيت شود.  اين مربي  به مي گفت ما ژاپني ها طوري كار مي كنيم كه آن كار براي ما قطره اي داشته باشد ولي براي كشورمان دريا داشته باشد.

 اين كه چگونه اين فرهنگ ها شكل گرفته است بحث هاي زيادي دارد اما بهرحال اين ديد گاه هاي فرهنگي است كه باعث مي شود ما ايران باشيم و آنها ژاپن.