سريال مدار صفر از شبكه 1 سيما روزهاي دوشنبه پخش مي شود كه يك سريال تاريخي است و براي اولين بار است كه در آن فهرست منابع تاريخي آنرا هم ذكر مي كند . در قسمت سوم اين سريال در يكي از ديالوگ هاي آن مسئول شهرباني به افسر پرونده قتل يك يهودي مي گويد" سعي نكن قهرمان بازي در بياوري اين ملت حافظه خوبي ندارد و خيلي زود قهرمان ها را فراموش مي كند" اين جمله به نظر من خيلي جالب آمد وقتي تاريخ را با خود مرور كردم ديدم مردم ما چقدر زود كساني را كه- حداقل در ذهن شان- قهرمان بوده اند و براي اين كشور حماسه آفريدند و متحمل چه زحماتي شد ه اند را فراموش كرده اند. چه زود قهرماني را فراموش و او را حتي خائن پنداشته اند  و به سراغ كس ديگري رفته اند. قصدي در ميان نيست اگر كمي تاريخ را مرور كنيد مصداق هاي آنرا در تمام زمينه ها پيدا خواهيد كرد.