امروز در ايران روز معلم است. اين روز بر تمامي معلمان مبارك  باد.

 

مهدي  دانشجويي در مالزي هم از مالزي مي نويسد.