غربت برندهای ایرانی در بازار لوازم خانگی

غربت برندهای ایرانی در بازار لوازم خانگی

چندی قبل فرصتی پیش آمد تا به نمایشگاهلوازم خانگی مشهد بروم. آن چه در نمایشگاه دیدم غربت غرفه ها و کالاهایایرانی بود. از برندهای قدیمی خبری نبود ، اما غرفه های شرکت های خارجی اعماز کره ای؛ برزیلی؛ مکزیکی؛ تایلندی؛ ترکیه ای و ... پررونق بود! چه شدهاست که برندهای ایرانی لوازم خانگی جایگاه خوبی در بازار ایران ندارند؟مهم ترین عوامل کسادی کالاهای ایرانی عبارتند از: ۱ - (مهم ترین عامل) پایین بودن کیفیت کالاهای ایرانی است که طی سال های طولانی در ذهن مصرفکنندگان نقش بسته است. مصرف کنندگان ناراضی کالا مهم ترین عامل ضد تبلیغکالا هستند مصرف کننده یخچال ایرانی که صدای آن زیاد است و یا همیشه برفکمی زند به طور مسلم خود عامل ضد تبلیغ کالاست. چگونه است که به طور مثالفناوری تولید یخچال و فریزر بدون برفک سال هاست که در دنیای صنعتی استفادهمی شود و در ایران فقط چند سالی است از عمر آن می گذرد؟۲ - بی توجهی بهبازار پسندی و زیبایی کالا: بسیاری از کالاهای ایرانی از این نظر بسیارضعیف هستند. نبود ظرافت در تولید کالاها چنان مشهود است که با اولین نگاهمتوجه ایرانی بودن کالا می شویم. شاید این به ساختارهای ایرانی برگردد زیرامن خود شاهد بودم که یک کارگر چینی چگونه با ظرافت و دقت کار خود را انجاممی دهد که ایرانی ها از این دقت بی بهره هستند. ۳ - خدمات پس از فروشکالاهای ایرانی بسیار ضعیف است. در اصول بازاریابی گفته می شود: حق همیشهبا مشتری است؛ فروش کالا پایان کار نیست بلکه آغاز کار است؛ بهترین «تبلیغمشتریان» کالا هستند؛ سفارش مجدد نتیجه رضایت مشتری است اما این شعارهاهنوز باور شرکت های ایرانی نشده است. ۴ - از اصول مهم در امر تبلیغ کالا وپایداری نام برند؛ توجه به نام گذاری کالاست. نام گذاری کالا اصول علمیدارد که خیلی از شرکت های ایرانی به آن توجه کافی نمی کنند. ۵ - تبلیغناموثر، شرکت های ایرانی اولا شاید به خاطر نداشتن بودجهبه تبلیغ موثرنمی پردازند و ثانیا این تبلیغ حرفه ای نیست.

چه باید کرد؟

الف- بالا بردن کیفیت کالا اولین قدم در راه بهبود بازار خواهد بود. در اینزمینه ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه واحدها می تواند کمک شایانی در اینزمینه باشد. هم چنین ارتباط مستمر با مصرف کننده کالا و گرفتن باز خورد ازاو باعث ارتقای کیفیت و رضایت مندی مصرف کننده خواهد شد. ب- همان گونه کهگفته شد ذهن منفی مصرف کنندگان نسبت به کالاهای ایرانی طی سال های متمادیشکل گرفته است و برای تغییر این نگرش حتی در صورت بالا بردن کیفیت، نیاز بهبازاریابی، بازار پسندی و تبلیغات حرفه ای و موثر به صورت مضاعف می باشدکه خرید کالای ایرانی یک ارزش تلقی شود. ج- تولید کالا با برندهای تجاریمعروف دنیا: امروزه اکثر برندهای معروف در کشورهای ثالث تولید می شوند. کشورهایی مانند چین، مالزی، تایلند، برزیل؛ مکزیک؛ ترکیه و ... محل تولیدکالاها با برندهای تجاری معروف هستند و این کشورها از تولید این کالاهادرآمد و اشتغال خوبی برای مردمان خویش ایجاد کرده اند. تولیدکنندگان ایرانینیز می توانند با تولید این نوع کالاها ضمن آوردن فناوری جدید و بهره گیریاز آن در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار بازار ایران و سایر کشورها را از آنخود کنند. د- تنظیم بازار توسط دولت از طریق برقراری تعرفه های مناسب: باتمام شعارهای اقتصاد جهانی در خصوص تعرفه ها حتی در کشورهای عضو سازمانجهانی برقراری تعرفه های سنگین هم چنان در کشورهای دنیا برقرار است که ازآن به جنگ تعرفه ها یاد می شود. در ادبیات اقتصادی «اشتغال» مهم ترین شاخصاقتصادی است که باید پایدار و رو به بهبود باشد و بیکاری باعث بحران هایاقتصادی است که باید کنترل شود و این جز با حمایت از تولید داخلیامکان پذیر نیست.

این مطلب در روزنامه خراسان 9/9/89 چاپ شده است اینجا و اینجا

/ 3 نظر / 9 بازدید
فاطمه

سلام. مطالب جالبی داره وبلاگ شما. من در وبلاگ استاد جیدر حیم پور با وبلاگ شما آشنا شدم.شما در یکی از پست های اون وبلاگ مظر گذاشته بودین. موفق باشید.[گل]

ارتمیس

یعنی شما الان مالزی هستی یا نه؟

جالب بود اما من دلیل اصی را چیز دیگر می دانم. هنگامی که در کشور تعرفه چند صد درصدی به اسم حمایت از تولید کنندگان وجود دارد .شما شاهد تفاوت دو برابری قیمت کالاها در بندر های ایران وشهر های بزرگ هستید.لذا باخرید از بندر ها وفروش در شهر ها می توان سود هنگفت(تا نیمی از قیمت کالا) برد بنابر این برای کسی تولیدش به صرفه نیست. وضعیت شهر مشهد نسبت به سایر شهرها بدلیل دوری از مجاری ورودی کالا به کشور بهتر است.(لذا بخش بیشتری از بازارمشهد مختص تولیدات داخلی است.) بخش پوشاک،لوازم خانگی،ابزارالات،خوراکی از جمله بخش های است که دولت بر آنها تعرفه وضع کرده ولی توان اجرای کامل قانون را ندارد.لذا تجار قانون را دور زده ،تجار میزان تعرفه را در قیمت لحاظ می کنند. گویی تجار بر روی کالا ها تعرفه وضع کردند. بهتر نیست دولت تعرفه را بردارد یا بطور صحیح قانون آن را اجرا کند