درخصوص کاندیدا شدن در شورای شهر

اهداف اجرایی

 

ý    رویکرد شهرداری به سمت برنامه ریزی علمی وتقویت پژوهش در شورا و شهرداری

ý    توجه به مدیریت هزینه در شهرداری مشهد

ý    تحقق واقعی برنامه ریزی برای مردم توسط مردم(People friendly planning )

ý    ارتقا نقش و سهم  شهر مقدس مشهد در تعاملات ملی و فرا ملی

ý    استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها

ý    پیگری ارتقا قانون شورا و اداره امور شهر از طریق مراجع قانونی

ý    افزایش توان و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی شهر

ý    پیگیری و تصویب طرح جامع شهر مقدس مشهد

ý    توجه به مساجد به عنوان کانونهای فرهنگی

ý    دور کردن سیاسی  زدگی از شورا و شهرداری مشهد وتوجه به کار

ý    یکسان سازی و رعایت حقوق شهروندی

ý    توجه به معماری مذهبی در شهر مشهد بعنوان پایتخت معنوی

ý    توجه به مسایل حاشیه شهر

ý    تسهیل و تسامح در کارهای مردم به شهرداری

ý    توجه به هسته مرکزی شهر مشهد

ý    توجه به بودجه زیارت  به مسایل زایرین حضرت رضا

ý    تقویت موقعیت ویژه و ممتاز زیارتی الان شهر مشهد مقدس و توسعه سایر امکانات

ý    توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری

ý    ارتقا شاخص های توسعه انسانی ؛ عدالت اجتماعی و سطح مشارکت مردم

ý    تقویت ؛ تعمیق و ترویج فرهنگ و هویت اسلامی –ایرانی در فرایند توسعه

ý    توجه به شهدای خراسانی

ý    ایجاد فعالیت های نوین بخش کشاورزی  در برنامه ریزیهای فضای سبز

ý    گسترش ورزش های پرورشی , همگانی , تفریحی ؛ قهرمانی و حرفه ای

ý    تلاش در جهت کم نمودن فاصله  بین مناطق مختلف شهر و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی

ý    مبارزه با بیماریهای عمده مانند سالک

ý    استفاده از کلیه امکانات و جاذبه ای گردشگری و متنوع سازی خدمات قابل ارایه به گردشگران

ý    توجه به بزرگان و علمای شهر مشهد

 

/ 0 نظر / 30 بازدید