امام زمان(عج) و قفل ساز

مردی از دانشمندان آرزویزیارت حضرت بقیه الله را داشت و از عدم توفیق رنج می برد مدتها به ریاضت پرداخت وپیوسته در سعی و کوشش بود.

در حوزه علمیه نجف بین طلاب و فضلای آستان حضرت علی (ع) معروف است که هر کس چهل شب چهارشنبه مرتبا و بدون تعطیل توفیق پیدا کند که بهمسجد سهله رود و نماز عشای خود را در آنجا بگزارد، سعادت تشرف نزد امام زمان خواهدیافت و این فیض نصیب وی خواهد گردید.

او در این مورد کوشش کرد و اثری از مقصودندید سپس به علوم غریبه و اسرار حروف و اعداد پرداخت و در فکر ریاضت برآمد، چله هانشست و ریاضت ها کشید و باز هم اثری ندید ولی چون شبها بیدار مانده و در سحرها نالهداشت صفا و نورانیتی پیدا کرده و برخی از اوقات برقی برایش نمایان می گشت و بارقهعنایت بدرقه راه وی می شد و حالت جذبه دست می داد و حقایقی را می دید و دقایقی میشنید. در یکی از حالات به او گفتند دیدن تو و شرفیابی خدمت امام زمان میسر نخواهدشد مگر آنکه به فلان شهر سفر کنی. هر چند این مسافرت مشکل بود ولی در راه رسیدن بهمقصود آسان می نمود. پس از چندین روز بدان شهر رسید و در آنجا نیز به ریاضات مشغولگردید و چله گرفت ، روز سی و هفتم و یا سی و هشتم ریاضتش بود که به او گفتند الانامام زمان در بازار آهنگرها درب مغازه پیرمردی قفل ساز نشسته است، هم اکنون برخیز وشرفیایی حاصل کن. او به طوری که در عالم خلسه دیده بود راه را طی کرد و بر در مغازهپیرمرد رسید و دید امام عصر در همانجا نشسته است و با پیرمرد گرم گرفته و سخنانمحبت آمیزی می گویند. چون سلام کرد حضرت جواب فرمود و سپس اشاره به سکوت کرد و بهوی فهماند مطلبی است که باید ببینی.
او گفت در این حال پیرزنی را دیدم که ناتوانو قد خمیده بود و عصا زنان و با دست لرزان قفلی را نشان داد و گفت آیا ممکن است برایرضای خدا این قفل را به مبلغ سه شاهی از من خریداری کنی که من به سه شاهی پولاحتیاج دارم، پیرمرد قفل ساز قفل را نگاه کرد و دید قفل بی عیب و سالم است گفت: ایخواهر، این قفل دو عباسی ارزش دارد زیرا پول کلید آن بیش از ده دینار نیست شما اگرده دینار به من بدهید من کلید این قفل را می سازم و ده شاهی قیمت آن خواهدبود.

پیرزن گفت نه مرا به آن نیازی نیست بلکه من به پول آن نیازمندم شما این قفلرا سه شاهی از من بخرید من شما را دعا می کنم، پیرمرد با کمال سادگی گفت: تو مسلمانهستی و من هم دعوی مسلمانی دارم چرا مال مسلمان را ارزان بخرم و حق کسی را تضییعکنم، این قفل هم اکنون هشت شاهی ارزش دارد و شاید پیرزن باور نمی کرد که این مرددرست می گوید. او هفت شاهی به آن زن داد و قفل را خرید. چون پیرزن بازگشت امام بهمن فرمود آقای عزیز دیدی! اینطور باشید و اینگونه بشوید تا ما به سراغ شما بیائیمچله نشستن لازم نیست، به جفر متوسل شدن سودی ندارد، ریاضات و سفرهای دور و درازرفتن احتیاجی ندارد؛ عمل نشان دهید و مسلمان باشید. از همه این شهر من این پیرمردرا انتخاب کرده ام زیرا این پیرمرد دین دارد و خدا را می شناسد. این هم امتحانی کهداد. هفته ای بر او نمی گذرد مگر اینکه من به سراغ او می آیم و از او احوال میپرسم.

 موعد آسمانی – از نشریه صبح صادق

/ 3 نظر / 7 بازدید
هانا

ان شا الله به آبروی جد بزگوارشان حضرت اباعبدالله به زیارتشان هرصبح وشام نائل شویم

جمیله

سلام متن جالبی بود ‘ [گل]