سفر عمره(10) اعمال عمره

 کعبه

برنامه کاروان  از قبل این بود که شب را در هتل استراحت  نمایند وبعد از  صبجانه اعمال عمره را انجام دهند اما با توجه به اینکه ساعت 3  صبح رسیده بودیم  سریعا پسر و دخترم را آماده کردم و خود را به مسجد الحرام  رساندیم وقتی رسیدیم دقیقا ساعت 4 شده بود و داشتند اذان نماز شب را می گفتند. صفوف نماز در حال بستن بود که ما سه نفری طواف را شروع کردیم و بچه ها گفتند برویم کمی دورتر . گفتم هرچند اشکال ندارد اما از باب احتیاط باید از بین کعبه و مقام ابراهیم طواف کنیم که این جمله باعث شوخی پسرم شده بود هرجا سختی می دید می گفت این از باب احتیاط است . با سختی طواف و نماز طواف را در پشت مقام ابراهیم خواندیم و به سمت مسعی رفتیم که اذان صبح شد. نماز را درکنار کوه صفا بجا آوردیم  و سعی بین صفا و مرو را شروع کردیم و زمان را که نگاه کردیم  هر رفتن از صفا به مرو با سرعت ما جدود 6 دقیقه طول می کشید یعنی تقریبا بعد 45 دقیقه ما سعی را تمام کردیم و تقصیر نمودیم. بعد سراغ طواف نسا رفتیم  که از قبل نماز خیلی شلوغ تر شده بود بسیار با دشواری 7 دور طواف کامل کردیم و نماز آن را خواندیم. ساعت شده بود 7.5 و دیگر مسجد الحرام داشت خلوت تر می شد. در راه بازگشت به هتل بودیم که کاروان داشتند تازه برای اعمال  می رفتند. موقع رفتن به داخل مسجد کفش هایمان داخل یک پلاستیک گذاشته بودیم که موقع برگشت کفش های بچه ها داخل پلاستیک بود و کفش های من داخل پلاستیک نبود محبور شدم تا ایستگاه اتوبوس پای برهنه بیایم.

/ 0 نظر / 32 بازدید